ניהול ספרים לעצמאים

מערכת חשבונות" – ספרי חשבון ותיעוד אשר נישום/עוסק חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשב

מערכת החשבונות היא בסיס הנתונים המרכזי עליו נשענים הדיווחים לרשויות. במערכת החשבונות נשמר מידע הנוגע לתיעוד עסקאות על שלביהן השונים וזאת הן כתשתית לעריכת הדיווח והן לצורכי בקרה וניהול. לבחירה במערכת חשבונות המתאימה לצורכי העסק ולניהולה הנבון ערך מהותי הן מבחינת הצורך החוקי לעמוד בדרישת הרשויות והן מבחינת יכולת השליטה והבנת הבעלים את אופן פעילות העסק

ברמה הפרקטית, כוללת מערכת הנהלת החשבונות את כל ספרי החשבון וכל התיעוד אשר נדרש לנהל על פי הוראות ניהול ספרים (יפורט בהמשך). ניתן לנהל את מערכת החשבונות באופן ממוחשב, באמצעות תוכנה שקיבלה אישור מתאים מרשויות המס, המעיד על עמידתה בהוראות ניהול ספרים לעניין מערכות כאלו

שובר קבלה

עוסק מדווח על הכנסותיו ועל הוצאותיו אשר שימשו בהפקת ההכנסה, וזאת לצורך קביעת הכנסתו החייבת על בסיסה מחושב המס המתחייב. שובר הקבלה הוא אחד מהמסמכים המרכזיים לתיעוד עסקאות המניבות הכנסה, ואשר מטרתו היא לתעד כל תקבול בעסק. שוברי הקבלה מכילים פירוט נתוני העסקה נשואת התקבול, והם ממוספרים מראש בסדר עוקב

יש לשים לב, כי שובר הקבלה כשלעצמו מעיד אך ורק על קבלת התקבול והוא לא תמיד מייצג הכנסה שיש לדווח עליה. כך, לדוגמא , תשלום שנתקבל מראש בגין שירות שטרם ניתן או סחורה שטרם סופקה  דורש אמנם הפקת שובר קבלה בגינו, אך העוסק עשוי שלא להידרש לדווח לרשויות בגין ההכנסה שבגובה התקבול עד אשר יעניק את השרות – אלא אם הוגדר כי הנישום מדווח על הכנסותיו על בסיס מזומן (נדון בהרחבה בנושאים אלו במאמרים אחרים). להלן נציג את הוראות ניהול ספרים בהקשר לשוברי קבלה

א)     תיעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד ויכלול -

(1)     מספר עוקב;

(2)     שם הנישום/העוסק ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם

חברות,ומספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות או מספר הרישום  כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

(3)     תאריך;

(4)     שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן; היה מענו של המשלם ידוע לנישום/לעוסק – אין חובה לציינו;

(5)     סכום התקבול;

(6)     מהות התקבול או ציון החשבון שאותו יש לזכות;

(7)     חתימת המקבל, אלא אם כן נשלחה הקבלה כמסמך ממוחשב.

ב) ניתן שובר קבלה בעד שטר או שק, יכללו בו בנוסף לאמור פרטים מזהים : מספר השטר או השיק,  שם הבנק וסניפו, זמן הפירעון או כיוצא באלה

ג) חשבונית/חשבונית עסקה שנערכה על פי סעיף 9 ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין או לגמר השירות וצוינו עליה המלה "נפרע" והפרטים הנדרשים בסעיף קטן (ב), תשמש גם כשובר קבלה; חשבוניות/חשבוניות עסקה שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת

ד)עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם

חשבונית מס

חשבונית המס היא מסמך המונפק על ידי עוסק מורשה (לרבות חברה) ואשר מתעד ביצוע עסקת מכר או מתן שירות. המינוח "חשבונית מס" מציין העובדה שבאמצעותה מתועדת עסקה החייבת במע"מ, והיא כוללת את שיעור המע"מ וסכומו. בנוסף, החשבונית כוללת נתונים מפורטים בדבר העוסק, מקבל השירות ומהות השירות אשר ניתן. במסגרת הוראות ניהול ספרים קיימות הנחיות מפורטות בנוגע למועד הפקת החשבונית הנגזרות מאופי העסק, הרכבו וגודלו. ככלל, חשוב לזכור כי מועד הפקת החשבונית הוא מועד הדיווח בגין ההכנסה לצורכי מע"מ. עוד נציין כי עוסק פטור מנוע מלהפיק חשבוניות מס, והוא רשאי להפיק חשבוניות עסקה בלבד (היות והוא פטור מתשלום מע"מ ודיווח בגינו)

להלן נביא את הגדרת חשבונית המס ומאפייניה בהתאם להוראות ניהול ספרים

א)תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -

(1) שם העוסק המורשה, מענו, הכותרת "חשבונית מס", המלים "עוסק מורשה", ומספר
רישום במשרד מס ערך מוסף – הכל בדפוס;

(2) המלה "מקור" בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד;

(3) הפרטים שבפסקאות (2) עד (7) לסעיף 9(א), כלומר:

א. התאריך

ב. מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית/חשבונית העסקה נערכה בשלב                שלוח הטובין

ג.שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן אלא אם כן על המכירה חל
מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור; היה מענו של הלקוח ידוע
לנישום/לעוסק – אין חובה לציינו

ד. תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות, ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצוין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן

ה. היחידה שלפיה נמדדת הכמות

ו. הכמות

ז. מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה

(4) מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף – תוך ציון עובדה זו;

(5)  סכום חשבונית המס ללא מס ערך מוסף;

(6) סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס – יצוין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7) סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.

ב) שובר קבלה שהוצא לגבי עסקה כמפורט בסעיף 29 לחוק מע"מ ייחשב כחשבונית מס אם כלולים בו הכותרת "חשבונית מס" וכל יתר הפרטים שבתקנת משנה א.

ג)(1) תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לעניין שירות שמחירו אינו עולה על 216 ש"ח* כולל מס ערך מוסף; לעניין זה -"תלוש מכירה של קופה רושמת" – כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות

(2) הסכום שנקבע בפסקה (1) יתואם ב-1 בינואר של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה-1

   בדצמבר שקדם לו, ויעוגל לש"ח הקרוב; לענין זה, "מדד" – כמשמעותו בסעיף 126(א) לחוק מע"מ.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com