עדכונים שונים לשנת 2018 מתוך חוזרים שפרסם המוסד לביטוח לאומי

 
 
 

מחלקת ליווי עסקי וכלכלי

1.  עריכת תקציב שנתי.

2.  עריכה וניתוח של דוחות ביצוע חודשי/רבעוני.

3.  ניתוח מרכזי רווח ועלויות ייצור.

4.  ליווי בנקאי ומציאת פתרונות מימון

5.  ליווי ויעוץ פיננסי.

 

משרדנו מנהל מחלקת עמותות, המעניקה שירות, ליווי מקצועי וטיפול שוטף מול הגורמים שונים ובין היתר רשויות המס
ומחלקת ניהול תקין ברשם העמותות.

בטיפול משרדנו, עמותות במגוון נושאים שונים, ביניהם עמותות ספורט, עמותות למטרות סוציאליות-חברתיות, מטרות דת וכדומה.

 

שינוי רטרואקטיבי למעמד של עובד עצמאי לפי שומת מס הכנסה

כאשר מגיעה למוסד לביטוח לאומי שומה לפיה המבוטח עונה להגדרת עובד עצמאי, אך המבוטח אינו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי בשנת השומה, הוא יחויב באופן אוטומטי בדמי ביטוח כעובד עצמאי בשנת השומה ואילך (לרבות חיוב במקדמות הביטוח הלאומי).  

מועד הרישום של המבוטח כעובד עצמאי לעניין גמלאות הביטוח הלאומי יהיה ביום קביעת השומה במס הכנסה.  

אם המבוטח אינו עונה על הגדרת עובד עצמאי בשנה העוקבת, עליו לשלוח למוסד לביטוח לאומי טופס 6101 בהקדם האפשרי ולהצהיר על ההכנסות שלו ועל שעות העבודה הממוצעות שלו כדי לעדכן את המעמד.

להלן תזכורת קצרה בעניין אחריות העובד העצמאי לדווח ולשלם דמי ביטוח לעניין זכויותיו לגמלאות:

"עובד עצמאי" על פי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 הוא מי שעוסק בשנת מס פלונית (או חלק ממנה) במשלח ידו שלא כעובד שכיר (בקשר לאותו משלח היד), ומתקיים בו אחד מאלה:

1.   הוא עוסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות 15% מהשכר הממוצע במשק (9,90615% x  לחודש בשנת 2018).

2.   הוא עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.

3.   הכנסתו ממשלח ידו היא לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (9,90650% x  לחודש בשנת 2018).

מי שמתקיימת בו אחת החלופות שלעיל נחשב "עובד עצמאי" במוסד לביטוח לאומי.

האחריות על הדיווח למוסד לביטוח לאומי ולתשלום דמי הביטוח חלה על כל מבוטח שאינו עובד שכיר, לרבות העובד העצמאי:

1.   כל עוד מבוטח אינו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי (או שלא עשה את המוטל עליו כדי להירשם) הוא אינו מבוטח לעניין פגיעה בעבודה, לעניין דמי תאונה (כעובד עצמאי) ולעניין גמלאות דמי לידה והורות.

2.   ההכנסות שלפיהן נקבעו המקדמות של העובד העצמאי משמשות בדרך כלל לקביעת הבסיס לגמלאות בשל פגיעה בעבודה ("גמלה חוסמת").

3.   פיגור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי עלול לשלול גמלה במלואה או בחלקה למבוטח החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו (לרבות עובד עצמאי). תשומת לב מיוחדת יש לתת לתשלום דמי הביטוח לפני הלידה או לפני היציאה לשמירת היריון.

4.   מי שאינו נכלל בהגדרת "עובד עצמאי", ומשום כך אינו זכאי לגמלה כעובד עצמאי, ישלם את דמי הביטוח בדיעבד אם יתברר שהוא "עובד עצמאי" לפי ההגדרה. התשלום בדיעבד אינו מחזיר למבוטח זכויות שנשללו ממנו בשל אי קיום חובת הרישום לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

עיצוב ובניית אתר wixer.co.il

טל': 054-4966495

דוא"ל: moshe@cpa-ms.com